Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten tussen VDL-shop en de wederpartij en voorts op alle door VDL-shop uitgebrachte offertes.

Artikel 2 - Offertes
2.1 Alle offertes van VDL-shop zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.
2.2 Indien een offerte van VDL-shop een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aanvaard, heeft VDL-shop het recht het aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.3 Alle bij een aanbod verstrekte informatie en/of specificaties inzake maten, gewichten, inhoud, capaciteit e.d. gelden altijd bij benadering. Deze informatie en/of specificaties zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbod verstrekte gegevens en/of informatie blijft ons eigendom en dient op eerste verzoek geretourneerd te worden.
2.4 De wederpartij draagt het risico van de niet-juiste uitvoering van de door hem bij zijn opdracht of latere wijzigingen van zijn opdracht opgegeven aanwijzingen en specificaties indien deze niet schriftelijk aan VDL-shop ter kennis zijn gebracht.
2.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 - Prijzen
3.1 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
3.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
- exclusief de aanlegkosten van leidingen alsmede van hak-, breek-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of andere bijkomende werkzaamheden;
- exclusief de kosten van het bedrijfsklaar opstellen daaronder begrepen de aansluiting van de apparatuur aan de leidingen;
- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
- exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten;
- vermeld in Euro, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
3.3 Bij stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekering, bij aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen, één en ander nadat de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, is VDL-shop gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 4 - Levering en levertijd
4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door de VDL-shop op de factuur of anderszins expliciet is aangegeven.
4.2 De overeengekomen leveringstermijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij derhalve VDL-shop schriftelijk in gebreke te stellen.
4.3 VDL-shop is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke VDL-shop afzonderlijk kan factureren; betaling door de wederpartij dient dan plaats te vinden overeenkomstig het hierna bepaalde inzake “Betaling”.
4.4 Indien de wederpartij de zaken van de vervoerder aanneemt, geldt zulks als bewijs dat de emballage in goede staat is, tenzij door de wederpartij een aantekening van het tegendeel is vermeld op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.
4.5 Indien de zaken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan deze zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Na een periode van 4 weken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd is VDL-shop gerechtigd de overeenkomst door middel van een buitenrechtelijke verklaring te ontbinden en staat het VDL-shop vrij deze zaken te verkopen. De hiermede gepaard gaande kosten en de eventuele minderopbrengst van deze zaken komen voor rekening van de wederpartij. De opslagkosten bedragen 8% per maand, te berekenen over de factuurwaarde.
4.6 Voor goederen welke op termijn (is afname voor bepaalde datum) worden geleverd, kunnen wij betaling vooraf verlangen.

Artikel 5 - Afwijkingen/stempels
5.1 Met betrekking tot de hoeveelheid af te leveren goederen wordt een afwijking van 5% meer of minder toegelaten.
5.2 Met betrekking tot goederen welke speciaal aangemaakt of bestempeld moeten worden, of op andere wijze van een merk- of kenteken moeten worden voorzien is een afwijking van 10% meer of minder toegestaan.
5.3 Gegevens omtrent maten, inhoud, gewicht e.d. gelden slechts bij benadering.
5.4 De eventueel vervaardigde stempels, gravures e.d., welke noodzakelijk zijn voor het opbrengen van een decor, naam of merkteken blijven eigendom van de betreffende fabrikant en worden niet  meegeleverd. De vervaardigingskosten worden in rekening gebracht.

Artikel 6 - Transport
6.1 VDL-shop zal, de aard van de te vervoeren zaken in aanmerking nemend, de meest gebruikelijke route en de meest gebruikelijke wijze van verzending kiezen. VDL-shop zal zoveel mogelijk met de wensen van de koper rekening houden. Hierdoor veroorzaakte extra kosten zijn voor de rekening van de wederpartij. Voor hieruit voortvloeiende vertraging is VDL-shop niet aansprakelijk.
6.2 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 7 - Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden netto-contant ten tijde en ter plaatse van de bestelling; .
7.2 Betaling kan geschieden door middel van storting of overmaking op een door VDL-shop aangewezen bank- of Postbankrekening.
7.3 De wederpartij kan zich alleen dan op verrekening beroepen, indien hetzij zijn vordering door VDL-shop wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
7.4 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande rekening.

Artikel 8 - LeegArtikel 9 - Overmacht
9.1 Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan VDL-shop worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan VDL-shop, noch krachtens de wet, de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van VDL-shop komen.
9.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
- de omstandigheid die van belang is in verband met de door VDL-shop te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk geleverd krijgt;
- stakingen;
- storingen in het verkeer;
- overheidsmaatregelen die VDL-shop verhinderen om verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen.
9.3 Indien aflevering/afname door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen zonder uitsluiting van verdere rechten bevoegd de verkoopovereenkomst te ontbinden volgens de wet.
9.4 De in artikel 9.3 genoemde termijn van één maand is zoveel korter of langer naarmate één van de partijen aantoont dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip gewenst is.
9.5 Indien VDL-shop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft kunnen voldoen, is VDL-shop gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10 - Garantie
10.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat VDL-shop in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door VDL-shop geleverde, verwerkte en gebruikte materialen.
10.2 Indien de wederpartij genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal VDL-shop de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, tenzij VDL-shop de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen verkiest te vervangen.
10.3 VDL-shop zal slechts uitvoering geven aan garantieverplichtingen indien en voor zover de betreffende zaken en/of materialen zich binnen de landsgrenzen van België en Nederland bevinden.
10.4 De garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde verricht of heeft laten verrichten, het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, dan wel indien de wederpartij het geleverde onoordeelkundig heeft behandeld, gebruikt of onderhouden.
10.5 Indien de wederpartij het gekochte heeft meegenomen naar het buitenland, is de wederpartij gehouden het geleverde op kosten te (doen) bezorgen op het vestigingsadres van VDL-shop.

Artikel 11 - Reclames
11.1 De wederpartij dient te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de verkoopovereenkomst beantwoorden.
11.2 Het bepaalde in artikel 4.4 geldt onverminderd.
11.3 De wederpartij kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de verkoopovereenkomst beantwoorden, indien de wederpartij het onderzoek als bedoeld in artikel 11.1 nalaat of VDL-shop niet binnen de hierna genoemde termijnen van de gebreken in kennis stelt.
11.4 Indien de zaken niet aan de verkoopovereenkomst beantwoorden, kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen indien VDL-shop daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte is gesteld.
11.5 Klachten moeten schriftelijk worden ingediend onder vermelding van de bestelgegevens, factuur- en pakbonnummer.
11.6 Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VDL-shop.
11.7 Ingeval van gegronde en correct ingediende klachten is VDL-shop, zulks te zijner keuze, rekening houdend met de belangen van de wederpartij en de aard van de klacht, verplicht tot:
a. aflevering van het ontbrekende; of
b. verlening van een prijskorting; of
c. herstel van de afgeleverde zaken; of
d. vervanging van de afgeleverde zaken; of
e. restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de afgeleverde zaken.
11.8 VDL-shop zal deze keuze, binnen een redelijke termijn na correcte melding van de klacht door de wederpartij, maken en vervolgens zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn nakomen, bij gebreke hiervan is de wederpartij bevoegd tussen bovengenoemde verplichtingen van VDL-shop te kiezen.

Artikel 12 - Retouren - Return policy
12.1 Geleverde artikelen worden door VDL-shop retour genomen wanneer:
- een zending retour is gemeld en een RMA-nummer is verkregen;
- artikelen onbeschadigd, niet gebruikt, compleet en in originele verpakking door VDL-shop ontvangen worden;
- retourzending voorzien is van kopie-aankoopfactuur en het RMA-nummer;
- binnen 14 dagen na factuurdatum retourzending is ontvangen.
12.2 Alle kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de wederpartij. VDL-shop behoudt zich het recht voor om retourzendingen die niet conform bovenstaande richtlijnen retour gezonden zijn, te weigeren en/of te retourneren naar de wederpartij. Alle eventueel bijkomende kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1 VDL-shop is jegens de wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
- voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde voor zover VDL-shop hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot een maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering;
- wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van VDL-shop of leidinggevende ondergeschikten;
- overigens is de aansprakelijkheid van VDL-shop beperkt tot de door de wederpartij geleden schade die hier rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van VDL-shop. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien VDL-shop hiertegen verzekerd is, danwel redelijkerwijs, gezien de in vergoeding in aanmerking indien VDL-shop hiertegen verzekerd is, danwel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering;
- De door VDL-shop te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door de wederpartij te bepalen prijs niet in verhouding staat tot de door de wederpartij geleden schade.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud
14.1 De afgeleverde zaken worden eerst eigendom van de wederpartij als deze al datgene heeft gedaan wat VDL-shop uit hoofde van alle (eerdere of latere) verkoopovereenkomsten met de wederpartij en/of door VDL-shop in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of mocht krijgen, waaronder begrepen vorderingen tot schadevergoedingen wegens het niet nakomen van de hier bedoelde overeenkomsten, waaronder rente en kosten alsmede in artikel 14.7 gefixeerde schadevergoeding.
14.2 De wederpartij is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die VDL-shop ter bescherming van de afgeleverde zaken en/of zijn eigendomsrecht op die zaken wil treffen.
14.3 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht VDL-shop onmiddellijk hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
14.4 Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is de wederpartij uitsluitend bevoegd tot eigen be-/verwerking of doorlevering van de afgeleverde zaken in de normale uitvoering van zijn bedrijf.
14.5 Na be-/verwerking van bedoelde zaken wordt VDL-shop (mede)eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal de wederpartij deze zaken automatisch gaan houden voor VDL-shop.
14.6 Indien VDL-shop niettegenstaande het bepaalde in artikel 14.5 niet de eigendom van de door de wederpartij gevormde zaken verkrijgt, zal de wederpartij op eerste verzoek van VDL-shop alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende zaken ten behoeve van VDL-shop.
14.7 Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, is VDL-shop gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in artikel 14 lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, de in artikel 14.5 bedoelde zaken, alsmede de in artikel 14.6 bedoelde zaken waarop het bezitloos pandrecht rust bij de wederpartij of derden, die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiervoor al zijn medewerking te verlenen op straffe van 10% van het door hem aan VDL-shop verschuldigde, met een minimum van € 230,- per dag of gedeelte daarvan dat de wederpartij in gebreke is met de nakoming van deze verplichting.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

15.1 De overeenkomsten tussen VDL-shop en de wederpartij worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de eenvormige wetten inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken.
15.2 Ter zake van de uitleg van internationale handelstermijnen zijn de “Incoterms”, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs van toepassing.

Artikel 16 - Geschillen
16.1 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter, zulks met inachtneming van de ter zake vigerende competentieregels

.