Algemene verkoopsvoorwaarden de VDL-shop

 1. Toepasselijkheid. Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van de VDL-shop Heirbaan 70, 2640 Mortsel, ondernemingsnummer 0419.692,670. Op alle offertes en overeenkomsten tussen de VDL-shop en haar afnemers (Klant) zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden uitsluitend van toepassing (met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen en in welk geval onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden op aanvullende wijze van toepassing blijven

 2. Offertes en overeenkomst. Offertes uitgaande van de VDL-shop zijn niet-bindend en vormen louter een uitnodiging aan de Klant om over te gaan tot afsluiting van een overeenkomst. Een overeenkomst met VDL-shop komt slechts tot stand indien de aanvaarding van de offerte door de Klant schriftelijk en uitdrukkelijk door VDL-shop wordt bevestigd, of bekrachtigd in geval van vertegenwoordiging. De uitvoering van de bestelling kan worden aanzien als een impliciete bevestiging. De ondertekenaar van een bestelbon van de Klant wordt geacht daartoe gemachtigd te zijn, zonder dat door VDL-shop dienaangaande nadere inlichtingen dienen te worden opgevraagd. De ondertekenaar verbindt zich hoofdelijk met de Klant, in wiens naam hij handelt.

 3. Prijs. De prijs van toepassing op de verkoop van de goederen is deze die geldt op datum van de levering. De prijs is uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW, en kan achteraf retroactief worden aangepast in geval van verhoging van het BTW-tarief of andere belastingen, verhoging van de sociale lasten, grondstofprijzen, energiekosten, valutakoersen, etc. De prijs geldt exclusief vracht/transportkosten, plaatsing- en montagekosten, verzekeringskosten, etc. In geval van onvoorziene omstandigheden verbinden de Klant en VDL-shop zich ertoe te onderhandelen over een aanpassing van de overeenkomst en de prijs.

 4. Betaling. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van VDL-shop. Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van een factuur is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele interesten van 1% per maand verschuldigd vanaf de vervaldag tot op datum van volledige betaling, alsook een schadevergoeding, forfaitair berekend op 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van 40,00 EUR, (art 1244 B.W.) onverminderd het recht van VDL-shop om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur op de vervaldatum worden alle andere, zelfs nog niet vervallen, facturen ten laste van de Klant opeisbaar voor VDL-shop. In dat geval is het VDL-shop tevens toegelaten om haar prestaties op te schorten tot na integrale betaling van de door de Klant verschuldigde bedragen, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Alle innings- en aanmaningskosten zijn ten laste van de Klant. Het protesteren van een factuur dient binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven te gebeuren en dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden, alsook een nauwkeurige omschrijving van de redenen. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

 5. Levering. De leveringstermijnen worden door VDL-shop zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar zijn louter indicatief en kunnen geenszins aanleiding geven tot schadeloosstelling. De conformiteit der levering met de bestelling dient bij in ontvangstname te worden gecontroleerd. Bij niet-conforme en/of gebrekkige leveringen worden enkel de betreffende goederen vervangen, met uitsluiting van enig recht op bijkomende schadevergoeding.

 6. Aansprakelijkheid.  VDL-shop zal enkel aansprakelijk zijn voor de rechtstreekse schade die de Klant zou lijden wegens bewezen tekortkomingen. In geen geval kan de Klant aanspraak maken op een vergoeding voor indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, etc.). De aansprakelijkheid van VDL-shop is bovendien te allen tijde begrensd tot de omvang van de vergoedingen ontvangen van de Klant voor de leveringen, met een maximum van 2.500,00 EUR.

 7. Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven eigendom van de VDL-shop tot de volledige betaling van de prijs (inclusief eventueel bijkomende kosten en interesten). Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt, is het de Klant verboden de goederen te verkopen, te verhuren, ruilen, aan anderen in gebruik af te staan, in pand te geven of (uit de ruimte waarin zij zich bevinden) te verwijderen, een en ander behoudens voor zover dit geschiedt in haar normale bedrijfsuitoefening. Wanneer de Klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, heeft de VDL-shop het recht om de koop te ontbinden door kennisgeving van zijn wil bij aangetekend schrijven.

 8. Risico-overgang. De goederen worden op risico van de Klant verzonden, wat ook de leveringsvoorwaarden en de verzendingswijze mogen zijn.

 9. Annulatie. In geval van annulatie van de bestelling voordat de uitvoering van de bestelling reeds een aanvang heeft genomen, is de Klant 25% van het nettobedrag verschuldigd, met een minimum van 200,00 EUR, als vergoeding voor geleden verlies en gederfde winst, één en ander onverminderd het recht van VDL-shop om desgevallend uitvoering van de overeenkomst te vorderen of hogere schade te bewijzen. Van zodra de uitvoering van de bestelling een aanvang heeft genomen, is de Klant het totale nettobedrag verschuldigd. In elk geval is het de Klant verboden om schuldvergelijking toe te passen.

 10. Garantie. De Klant dient alle zichtbare gebreken en afwijkingen aan VDL-shop te melden binnen de 12 uur na de levering, en dit op straffe van verval van garantie of enige aansprakelijkheid van VDL-shop. De garantie vervalt in geval van abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van de goederen door de Klant, demontage of reparatie door een niet-gekwalificeerd persoon. De goederen zijn gewaarborgd tegen inwendige gebreken en constructiefouten gedurende twee jaar na factuurdatum.

 11. Geldigheidsclausule. Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de overige artikelen op geen enkele wijze aantasten en zal de ongeldige, onwettige of nietige clausule van rechtswege vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bepaling aanleunt, maar niet ongeldig, onwettig of nietig is.

 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Alle overeenkomsten en geschillen tussen VDL-shop en de Klant worden exclusief beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag. Bij betwistingen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen uitsluitend bevoegd.