Terrasvergunning - Jobstudenten tewerkstellen

TERRASVERGUNNING - INNAME OPENBAAR DOMEIN / JOBSTUDENTEN TEWERKSTELLEN

Af en toe is het best interessant om een paar zaken op te frissen m.b.t. tot het uitbaten van een horecazaak.

Nu we weer aan het begin van een drukke periode staan met het terrasjesweer denken we er misschien over na hiervoor openbaar domein te willen gebruiken. Welke stappen moet u ondernemen, wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen. Bespaar uzelf kostbare tijd door even onze samenvatting te lezen.

Met jobstudenten werken is al lang een begrip. Doch wordt er dikwijls pas aan gedacht wanneer we in personeelsnood zitten, als extra inzetten voor een drukke periode, dit vooral in de horeca. Wat op zich perfect ok is. Maar wat zijn nu de voorwaarden om een jobstudent aan te werven? Op wat moet ik letten? We hebben voor u enkele belangrijke en nuttige zaken samengevat die u beschermen alsook de student beschermen.

 1° Informatie voor Vlaanderen m.b.t. een terrasvergunning - inname openbaar domein

Een terrasvergunning is een vergunning die toestemming geeft om een terras te plaatsen voor een horecazaak of een andere onderneming. In België is een terrasvergunning nodig als je als uitbater van een horecazaak of andere onderneming een terras wilt plaatsen op het openbaar domein, zoals op een voetpad of op een plein.

Om een terrasvergunning te verkrijgen, moet je een aanvraag indienen bij de bevoegde instantie van de gemeente of stad waar de horecazaak gevestigd is. De gemeente of stad zal de aanvraag beoordelen en bepalen of het terras voldoet aan de plaatselijke regelgeving en of het niet voor overlast zorgt voor de omwonenden.

Bij het aanvragen van een terrasvergunning moet je rekening houden met bepaalde regels en voorwaarden, zoals de grootte van het terras, de openingsuren van het terras en de impact op de omgeving. Het is daarom aan te raden om bij de gemeente of stad na te gaan welke specifieke regels er gelden voor het plaatsen van een terras op het openbaar domein.

Voorwaarden

Bepaalde elementen, zoals in de gevel verankerde zonnetenten, kunnen onderhevig zijn aan de stedenbouwkundige verplichtingen en bijgevolg een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereisen.

Merk op dat het plaatsen van een permanent / gesloten terras op het openbaar domein, bestaande uit een overdekte constructie waarvan alle elementen tot één geheel zijn samengevoegd die op een permanente basis geplaatst worden, niet onder de bepalingen van het terrasreglement vallen. Wie een permanent / gesloten terras wil plaatsen, moet een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen.

Om een terrasvergunning te verkrijgen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Alle uitbatingsvoorwaarden voor een horeca-inrichting, onder meer:
  • correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)
  • drankvergunning
  • horecavergunning (indien van toepassing)
  • registratie/erkenning/toelating van het FAVV
  • objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing (indien van toepassing)
 • Conformiteit met volgende stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen
 • Alle voorwaarden uit het gemeentelijk terrasreglement.

Procedure

U vraagt een terrasvergunning aan via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met de volgende documenten:

 • inplantingsplan van de bestaande toestand waar u het terras wilt plaatsen, inclusief:
  • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat- en voetpadbreedte
  • intekening van obstakels (= bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving van het terras
 • duidelijke foto van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten.

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

De gemeente heeft de keuze tussen een vergunning van onbepaalde duur of bepaalde duur en kan de toelating altijd weer intrekken.

Wat meebrengen?

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname openbaar domein is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

Uitzonderingen

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is
 • Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening
 • Gemeentelijk terrasreglement
 • Belastings- of retributiereglement (indien van toepassing)

Meer informatie : Vlaanderen: 

 

2° Jobstudenten tewerkstellen

Een drukke periode staat weer voor de deur, vooral in de horeca. We maken dan ook graag gebruik van jobstudenten als extra werkkrachten.

Jobstudenten zijn studenten die tijdens hun studieperiode werken om extra inkomen te verdienen en werkervaring op te doen. In België worden deze studenten ook wel "jobstudenten" genoemd.

Als jobstudent kun je aan de slag in verschillende sectoren, afhankelijk van je vaardigheden en interesses. Veel voorkomende studentenjobs zijn bijvoorbeeld werken in de horeca, als winkelbediende, in de zorgsector of als administratief medewerker.

Als jobstudent moet je wel rekening houden met bepaalde regels en voorwaarden. Zo mag je bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal uren per jaar werken, en moet je ook voldoen aan bepaalde loon- en sociale zekerheidsvoorwaarden.

Voor meer informatie over de regels en voorwaarden voor jobstudenten in België, kun je terecht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

We maken hieronder duidelijk aan welke voorwaarden u als werkgever moet voldoen en waar de jobstudent vooral ook rekening moet mee houden.

Wie mag aan de slag als jobstudent?

 1. Je bent een student uit het voltijds dagonderwijs die:
 • ingeschreven is in een onderwijsinstelling;
 • voltijds dagonderwijs volgt;
 • minimum 16 jaar is (of minimum 15 jaar én de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs afgewerkt heeft). 
 1. Je bent een student uit het deeltijds onderwijs die:
 • minstens 15 jaar oud is en de eerste twee jaren van het secundair onderwijs gevolgd heeft;
 • enkel tijdens de schoolvakanties als jobstudent werkt;
 • niet met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst werkt;
 • niet verbonden is met een leerovereenkomst voor werknemersberoepen of voor zelfstandigen en KMO’s;
 • geen werkloosheidsuitkeringen ontvangt.
 1. Je bent een student in een systeem van alternerend leren en werken die:
 • niet verplicht is om onderwijs of een opleiding te volgen of niet aanwezig moet zijn op de werkplek gedurende de dag van tewerkstelling;
 • als jobstudent werkt bij een andere werkgever dan diegene waarbij je praktische opleiding volgt op de werkplek. Deze voorwaarde geldt niet tijdens de zomermaanden (juli en augustus), zodat je ook bij je stagegever een vakantiejob kan doen;
 • geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering ontvangt.

Wanneer mag ik niet aan de slag als jobstudent?

 • Als je een student bent die 12 maanden – voltijds of deeltijds - ononderbroken bij dezelfde werkgever werkt. Verschillende opeenvolgende contracten met korte pauzes ertussen tellen ook als ‘ononderbroken werken’.
 • Als je een student bent die voor je studieprogramma een niet-betaalde stage uitoefent tenzij je werk als jobstudent buiten de stagetijd valt.
 • Als je een student bent die een leefloon ontvangt (en daarna beslist om (opnieuw) te studeren.
 • Als je een student bent die een werkloosheidsuitkering ontvangt.
 • Als je een student bent die ook werknemer is.
 • Als je een student bent die enkel in een avondschool is ingeschreven .
 • Als je een student bent die een beperkt leerplan (i.e., deeltijds onderwijs of alternerend leerplan) heeft en niet aan de voorwaarden uit vraag 1 voldoet.
 • Studeer je in juni af dan kan je nog als student werken tot en met 30 september van dat jaar.

Welke documenten moet ik in orde brengen?

Je moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben ten laatste op het tijdstip dat je begint te werken. Die arbeidsovereenkomst is altijd een overeenkomst van bepaalde duur. De bepaalde duur bedraagt maximaal 12 maanden min 1 dag. Stelt je werkgever toch een overeenkomst van 12 maanden op, dan val je niet meer onder de definitie van jobstudent en gaan de voordelen - voor jou én voor je werkgever - verloren.

Verplichte vermeldingen in de arbeidsovereenkomst:

 • de identiteit, geboortedatum, woonplaats en eventueel verblijfplaats van jou en je werkgever;
 • de datum van het begin en het einde van de uitvoering van de overeenkomst;
 • de plaats van de uitvoering van de overeenkomst;
 • een beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie(s);
 • de arbeidsduur per dag en per week;
 • de toepasselijkheid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
 • het overeengekomen loon, of als je werkgever dit niet vooraf kan vaststellen, de wijze en de basis van berekening van het loon;
 • het tijdstip waarop je werkgever het loon uitbetaalt;
 • de plaats van huisvesting wanneer de werkgever jou huisvest;
 • het bevoegde paritair comité;
 • de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid;
 • de plaats waar en manier waarop je de persoon die, volgens algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, aangewezen is om de eerste hulp te verlenen, kan bereiken;
 • De proeftijd (dit zijn je eerste 3 werkdagen) moet ook verplicht opgenomen worden in je overeenkomst. Met name de wijze waarop tijdens de proefperiode een einde kan worden gemaakt aan de arbeidsovereenkomst. 

Hoeveel uren mag ik als jobstudent werken?

Als meerderjarige jobstudent ( >= 18 jaar) in de horeca mag je maximum 11 uren per dag en 50 uren per week werken. 

Ben je minderjarig, dan mag je nooit meer dan 8 uren per dag en 40 uren per week werken. Je werkgever moet de Inspectie Sociale Wetten inlichten. Je mag tot 23 uur ‘s avonds werken zodat je nog met het openbaar vervoer naar huis kan. Kan dit niet dan moet je werkgever zelf vervoer voorzien of de kosten ervoor terugbetalen. Je mag maximum 1 zondag op 2 werken. 

Meer informatie m.b.t. jobstudenten tewerkstellen vindt u terug op de website van GUIDEA

 

1 reactie

 • Geweldig nuttig artikel met de juiste links.
  Bedankt Patrick

  Gert

Laat een reactie achter

Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd